உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition)

9 product(s) added to cart in last 30 minutes
List Price: ₹205.00
Best offer @ Checkout
✅ Lowest price available on Amazon

"உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் மேதைகள்" இந்நூலில் அறிவியல் அறிஞர்களின் வாழ்க்கை , கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் விட முயற்சியும் படித்து, தெரிந்துகொள்ள முடியும்.

General information

 • The author associated with உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is P. M. Pravina.
 • The format for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is Kindle eBook.
 • The language for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is Tamil.
 • உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is a Kindle Edition.
 • The number of pages for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) are 37.
 • உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is grouped in eBooks group of products.
 • The publication date for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is 2018-07-30.
 • The manufacturer for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is Sarah Publications.
 • The release date for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is 2018-07-30.
 • The producer for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is Sarah Publications.
 • The sales rank for உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் (Tamil Edition) is 123142.

AuthorP. M. Pravina
BindingKindle Edition
FormatKindle eBook
LanguageTamil
Language TypePublished
Number Of Pages37
Product GroupeBooks
Publication Date2018-07-30
PublisherSarah Publications
Release Date2018-07-30
StudioSarah Publications
Sales Rank123142

Bestsellers


Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318065031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318064031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

      New Releases


      Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318065031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318064031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

           Related Categories

           Trending Products at this Moment